technology updates นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีล่าสุด

technology updates

technology updates การพัฒนาในระบบเครือข่าย หรือการใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ

technology updates

technology updates ข่าวแรกมาที่ รัฐบาลกลางของแคนาดา กล่าวว่าจะดึงโฆษณา ทั้งหมดออกจาก Facebook และ Instagram ตามความเคลื่อนไหวของ Technology news รายงานว่าทาง Meta บริษัทแม่มีการจำกัด เนื้อหาข่าวสำหรับ ชาวแคนาดาจากสาเหตุ ที่รัฐสภามีผลบังคับ ให้ทางบริษัทนั้นต้อง

มีการจ่ายเงินให้สื่อ สำหรับข่าวสารในประเทศใน technology updates แคนาดากล่าวว่า พวกเขาได้ติดต่อ ไปยังประเทศอื่น ๆ ที่วางแผนที่จะ ออกกฎหมายที่คล้ายคลึงกัน และยังบอกอีกว่า เขาปฏิบัติตามกฎหมาย และจะไม่ถูกข่มขู่โดย Meta อย่างแน่นอนซึ่งใน Technology news เรื่องนี้มองได้เป้นสองด้าน

เพราะว่าก่อนหน้านี้ในข่าว technology updates ทางด้านของ Google ได้ประกาศแผน การปิดกั้นข่าวสาร ในประเทศของ แคนาดาเช่นกัน เพื่อตอบสนองต่อ การออกมาตรการนี้ ซึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะ จะกระทบไปถึง Business news ต่างๆเพราะว่าการที่ ใช้งานข่าวสารของ ทางGoogleไม่ได้ ผลเสียจะอยู่ที่

ผู้ใช้งานมากกว่า ซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่ ของแคนาดากล่าวใน technology updates ว่าพวกเขาหวังว่า จะสามารถเจรจา ข้อตกลงกับ Alphabet บริษัทแม่ของ Google ได้สำเร็จ เพื่อที่จะตกลง รวมถึงหาแนวทางแก้ไข ในปัญหาข้อนี้ เพื่อลดผลกระทบ ทางด้านเศรษฐกิจเพราะว่า มาตรการนี้ทำให้ Business news ของแคนาดานั้น ดูแย่มากขึ้นกว่าเดิม